Energieplan

Klimaatcoalitie wil lokaal energieplan

Het gemeentebestuur van Stichtse Vecht zit er sinds de verkiezingen van maart 2022 nu bijna een jaar. De Klimaatcoalitie Stichtse Vecht gaat ervan uit dat het eerste jaar gebruikt is voor een grondige verkenning van de impact van de klimaatcrisis op onze lokale situatie en dat nu in het begin van het tweede jaar een concrete aanpak komt. In een open brief heeft de Klimaatcoalitie een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan die de gemeente rechtstreeks kan opnemen in een lokaal energieplan.

Randvoorwaarden

De gemeente is al in 2020 akkoord gegaan met de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin belooft de gemeente maatregelen te nemen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame elektriciteit. Om een helder, meetbaar, ondubbelzinnig en haalbaar beleid te kunnen maken, moet de gemeente weten hoeveel energie er nu verbruikt wordt en welk deel daarvan al duurzaam is. Op dit moment is daar nog (steeds) geen goed monitoringsysteem voor. Vandaar dat de Klimaatcoalitie pleit voor een energie-audit en nulmetingen voor woningen en bedrijven.

Ambities

Om van woorden naar daden te komen, moet je harde cijfers als ambitie neerzetten. Mede op basis van de energie-analyse uit de RES pleit de Klimaatcoalitie voor een jaarlijkse besparing op warmte van 7%. Verder dienen er snel minstens 3 proefprojecten te komen met warmtenetten. Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal kan als bron dienen.

In 2023 moet het lukken om op zeker 70 grote (stal)daken zonnepanelen te leggen en moet het mogelijk worden om minstens 25 ha zonnevelden te realiseren. Een groot risico is dat de provincie of het Rijk de plaatsing van windturbines opdringt. Beter is om zelf de regie houden. De plaatsing van grote windmolens langs de A2 en in de directe nabijheid van reeds aanwezige industrieterreinen dient dan ook worden onderzocht.

Energieplan Stichtse Vecht

Volgens de Klimaatcoalitie is een aanpak mogelijk die verschillende doelen aanpakt. Inwoners in slecht geïsoleerde huizen zijn gebaat bij energiebesparing, agrariërs kunnen wellicht verdiensten halen uit het opwekken van energie en lokale bedrijven kunnen een deel van hun omzet halen uit de klimaatmaatregelen. Dit kan allemaal een plek krijgen in het Energieplan Stichtse Vecht. De open brief is hieronder te lezen en is aan de gemeente gestuurd als inbreng voor de Klimaattafel op 2 februari. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2023 het beleid vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *